Powrót
Klauzula RODO
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest ConTrust Communication R.Syperek-Komar, M.Zagożdżon s.c., z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, numer NIP: 522-317-59-28, dalej zwanych jako „Agencja” lub „ConTrust Communication”. Więcej informacji o przedmiocie działalności Agencji na stronie www.media.contrust.pl

2. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć więcej o przetwarzaniu Państwa biznesowych danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych. Prosimy wybrać preferowaną formę kontaktu:
3. NA JAKIE CELE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa biznesowe dane osobowe będą przetwarzane przez ConTrust Communication na potrzeby świadczenia usług, w związku z zawartą umową o świadczeniu usług, która stanowi podstawę przetwarzania przez Agencję Państwa biznesowych danych osobowych.

4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Państwa biznesowe dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w związku z zawartą umową o świadczeniu usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zawartej z ConTrust Communication umowy.

5. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia współpracy, tj. po zakończeniu obowiązywania umowy i ustaleniu przez ConTrust Communication nieistnienia jakichkolwiek roszczeń majątkowych klienta względem ConTrust Communication (do czasu wyegzekwowania należności na rzecz Agencji w ramach windykacji oraz postępowań sądowych zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu). W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego celu działań Agencji, oraz na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

6. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
W związku z tym, że ConTrust Communication przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do Państwa danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ConTrust Communication, a także możliwość przeniesienia Państwa danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których informujemy powyżej, prosimy o wiadomość na e-mail: inspektor@contrust.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ConTrust Communication s.c., ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
W związku z przetwarzaniem przez ConTrust Communication Państwa biznesowych danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Obecnie wszelkie skargi można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przy czym, informujemy, iż w niedługim czasie właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
W przypadkach przetwarzania przez Agencję Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w tym także w związku z profilowaniem, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych przez ConTrust Communication – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W zakresie przetwarzania przez Agencję Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych przez ConTrust Communication, w zakresie, w jakim przetwarzanie przez Agencję Państwa danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których informujemy powyżej, prosimy o wiadomość na e-mail: inspektor@contrust.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ConTrust Communication s.c., ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa

9. WARUNKI ZWIĄZANE Z PODANIEM PRZEZ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że w związku z zawartą umową z ConTrust Communication, wymogiem umownym jest podanie przez Państwa następujących danych osobowych, co stanowi warunek świadczenia usług przez Agencję:
• adres e-mail, nazwisko, imię, stanowisko 
• informacji o firmie i jej adresie

Podanie przez Państwa danych na potrzeby realizacji uzasadnionych interesów ConTrust Communication ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wykonania umowy. 
Powrót